Προγεννητικός έλεγχος

Γενική Αίματος

Ομάδα αίματος & Ρέζους

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

Τεστ δρεπάνωσης

Σάκχαρο

Ερυθρά IgG/IgM

Τοξόπλασμα IgG/IgM

Κυτταρομεγαλοϊός IgG/IgM

HbsAg

HCV

HIV

VDRL

TSH

Γενική ούρων